(0)

Aktualności

02.12.2020

Zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy

Informujemy, iż 2 grudnia 2020 roku uchylono Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które nakazywało obowiązek zakrywania ust i nosa w  w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie 2020 Poz. 2132 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które w art. 25 pozostawia nakaz zakrywania ust i nosa, w pomieszczeniach zakładu pracy, do decyzji pracodawcy.

Do dnia 27grudnia 2020r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart.40ust.1 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568, 695, 1087 i1517), ust i nosa - w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. (pełną treść § 25 załączamy poniżej)

 

Oznacza, to, że każdy pracodawca, który będzie chciał zwolnić pracowników z obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku, gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, powinien to wyraźnie zakomunikować. Rekomendujemy też, aby tę decyzję podjąć po konsultacjach z przedstawicielami pracowników.

 

Ci z Państwa, którzy podejmą taką decyzję, powinni przypomnieć pracownikom o zasadzie utrzymywaniu dystansu społecznego min 1,5-2 m oraz konieczności stosowania osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych, a także obowiązku respektowania  pozostałych wdrożonych ograniczeń.

 

Pełna treść  § 25. 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 

§ 25. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy  albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,

d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.