(0)

Artykuły

01.01.2019

Służba BHP - wymagania kwalifikacyjne

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP. Kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy:

 1. Pracodawca zatrudniający do 10 pracowników, lub – jeżeli prowadzona przez niego działalność została zakwalifikowana do nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka – do 50 pracowników może wykonywać zadania służby BHP pod warunkiem ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP,
 2. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników powierza zadania służby BHP:
  • pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, lub, w przypadku braku kompetentnych pracowników
  • specjalistom spoza zakładu pracy.
 3. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników obowiązek tworzy służby BHP, co przez organy kontroli jest rozumiane jako: „zatrudnia etatowego pracownika służby BHP”.

Wykaz stanowisk, na których mogą być zatrudnieni pracownicy służby BHP oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać pracownik zatrudniony na danym stanowisku są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


E-dokumenty - szybko, sprawnie i bez błędów! Protokół powypadkowy, żaświadczenia, ocena ryzyka. Już za 58 PLN netto miesięcznie. Sprawdź jak to działa!

Sporzadzanie dokumentacji bhp nigdy nie było tak prostelaugh


W myśl rozporządzenia pracownik służby BHP może być zatrudniony na stanowisku:

 1. inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej:
  • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP, lub
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub
  • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej:
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP, lub
  • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP,
 4. starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej:
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP, lub
  • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP,
 5. głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej:
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP, lub
  • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP.

Pracownik kierujący wieloosobową komórką służby BHP powinien spełniać co najmniej wymagania określone dla stanowiska specjalisty do spraw BHP, natomiast pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce – wymagania określone dla starszego inspektora do spraw BHP.


Szkolenie okresowe dla służb BHP w formie samokształcenia za 350 PLN netto Sprawdź


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy określa również warunki, jakie muszą spełniać inne osoby wykonujące zadania służby BHP w zakładzie pracy:

 1. pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy można powierzyć pełnienie obowiązków służby BHP w przypadku gdy pracownik ten:
  • spełnia wymagania określone dla pracownika służby BHP, lub
  • był zatrudniony przez okres co najmniej 5 lat na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 2. specjalista spoza zakładu pracy powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone dla stanowiska specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wypełnienie przez osobę pełniącą zadania służby BHP wymagań określonych w rozporządzeniu dla danego stanowiska nie uprawnia go do posługiwania się nazwą tego stanowiska jako tytułem zawodowym, a jedynie do zatrudnienia na takim stanowisku, pod warunkiem, że pracodawca właśnie takie stanowisko przewiduje. Nazwy stanowisk określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą być traktowane jako tytuły zawodowe, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym tytułami zawodowymi są tytuły licencjata, inżyniera magistra lub tytuły równorzędne, a potwierdzeniem ich uzyskania są dyplomy ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wydawane przez uczelnie wyższe.


Kupuj szkolenia okresowe po 15,99 PLN! Sprzedaj za ile chcesz! Oferta tylko dla osób prowadzących działalność w dziedzinie BHP. Zadzwoń 22 811 22 11 lub 22 811 22 12! 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.