(0)

Artykuły

11.08.2017

Ochrona pracy kobiet

Najpoważniejszą zmianą w wyżej wymienionych przepisach jest uwzględnienie w wykazie nie tylko kobiet w ciąży, ale również karmiących dziecko piersią oraz usunięcie z wykazu kobiet niezaliczających się do żadnej z wyżej wymienionych grup. Ograniczenia związane z wykonywaniem przez kobiety niebędące w ciąży i niekarmiące dziecka piersią ręcznych prac transportowych zostały uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Z nowego rozporządzenia został również usunięty zakaz pracy kobiet pod ziemią we wszystkich kopalniach.

Za uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących dziecko piersią uznano prace:

  1. związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów – ograniczenia dotyczą wydatku energetycznego netto na wykonanie pracy, masy podnoszonych i przenoszonych przedmiotów, wielkości siły, której użycie jest potrzebne przy ręcznej i nożnej obsługi elementów urządzeń, wielkości siły niezbędnej do zapoczątkowania ruchu przy oburęcznym przemieszczaniu przedmiotów (ciągnięcie i pchanie), łącznego oraz jednostkowego czasu pracy w pozycji stojącej, a także na stanowiskach z monitorami ekranowymi,
  2. w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
  3. narażające na działania pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego,
  4. w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
  5. w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  6. w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  7. grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi,

zaś za uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży uznano prace w narażeniu na hałas i drgania.

zobacz wszystkie