(0)

Artykuły

21.01.2019

Częstotliwość szkoleń okresowych bhp

Szkolenia okresowe bhp uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z jego zapisami szkolenia okresowe bhp odbywają:

1) osoby będàce pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści - nie rzadziej niż raz na 5 lat;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na, których wykonywane są prace wiążące się ze szczególnymi zagrożeniami - raz do roku,

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń  technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji - nie rzadziej niż raz na 5 lat

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi - nie rzadziej niż raz na 6 lat, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w zakłądach pracy mieszczących sięw nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka - więcej na ten temat w artykule Zmiany w szkoleniach okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych,

6) inni niewymienieni w pkt 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnościà w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. - nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

Rozporządzenie określa ramy czasowe ważności szkoleń. Jednak to pracodawca ostatecznie ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach. Bierze przy tym pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach. 

Oczywiście pracodawca może skrócić okresy wskazane rozporządzeniem ale nie może organizować szkoleń rzadziej. 

zobacz wszystkie