(0)

Artykuły

01.12.2022

Praca zdalna a przepisy BHP

Praca zdalna a przepisy BHP

Mimo, że ponad dwa lata temu praca zdalna zawitała na dobre w polskich realiach pracodawców i pracowników, nadal kodeks pracy nie zawiera przepisów regulujących ten tryb wykonywania obowiązków pracowniczych. Co prawda projekt ustawy o zmianie ustawy jest w przygotowaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a jego założenia mają być wprowadzone w życie do końca 2022 r. Wśród zapisów znajdą się rozwiązania dotyczące zasad dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy pracy w formie zdalnej.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. Będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub w regulaminie. Zgodnie z projektem nowelizacji pracodawca będzie zobowiązanych chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Tryb pracy zdalnej będzie zwalniał pracodawców z niektórych obowiązków, m.in.:

  • Wyznaczenie pracowników do wykonywania zadań w zakresie pożarów i ewakuacji oraz zapewniania środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • Obowiązków związanych z organizacją stanowiska pracy, dbania o stan pomieszczeń, wyposażenia, środków ochrony i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
  • Obowiązku zapewniania pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, posiłków i napojów,
  • Obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń sanitarnych i dostarczania środków higieny osobistej.

Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej

Nowelizacja ustawy zakłada, że pracodawca będzie miał obowiązek ocenić ryzyko zawodowe przy wykonywaniu pracy w trybie zdalnym uwzględniając jej wpływ na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. Na podstawie wyników tej oceny będzie opracowywał m.in.:

  • zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
  • zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
  • czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik będzie potwierdzał zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej będzie uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia zawierającego potwierdzenie, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ponadto pracownik będzie zobowiązany do organizowania stanowiska pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

Wypadek przy pracy zdalnej

Projekt ustawy zakłada, że w razie wypadku przy pracy w trybie zdalnym pracodawca będzie zobowiązany do podjęcia działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienia pierwszej pomocy poszkodowanym i ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Oględziny miejsca wypadku będą dokonywane w terminie uzgodnionym przez pracodawcę i członków zespołu powypadkowego z pracownikiem lub jego domownikiem, gry stan zdrowia pracownika nie będzie w stanie ustalić terminu.

Kontrola BHP przy pracy zdalnej

Pracodawca będzie miał prawo kontroli wykonywania pracy w zakresie BHP, a szczegóły zasad tej kontroli będą określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub w wydanym regulaminie. Kontrola będzie się obywać w miejscu wykonywania pracy, w godzinach pracy i w porozumieniu z pracownikiem. W przypadku uchybień w przestrzeganiu przepisów BHP, pracodawca będzie miał prawo zobowiązać pracownika do ich usunięcia we wskazanym terminie lub będzie mógł cofnąć zgodę na wykonywanie pracy w trybie zdalnym.

Więcej informacji na temat nowelizacji przepisów w zakresie organizacji pracy zdalnej omawiamy podczas szkolenia JAKIE ZMIANY W PRAWIE PRACY ZOSTANĄ WPROWADZONE W 2023 ROKU?  

Zachęcamy też do wykupienia szkolenia e-learningowego PRACA ZDALNA – DOBRE PRAKTYKI , które pomoże pracownikom w lepszym zorganizowaniu pracy w domu.  Zapraszamy do zapisów.

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.