(0)

Artykuły

14.06.2021

Ocena ryzyka zawodowego obowiązkiem pracodawcy

Definicja ryzyka zawodowego

Przez ryzyko zawodowe rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń wynikających z wykonywanej pracy, a powodujących straty – czyli pojawienie się u pracowników problemów zdrowotnych. Mogą być one spowodowane zagrożeniami zawodowymi występującymi w danym środowisku pracy, ale mogą też wynikać ze sposobu wykonywania tej pracy. Ocena ryzyka zawodowego pozwala zdefiniować zagrożenia związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, a także określić ich poziom. Na tej podstawie podejmowane są adekwatne dla zagrożenia i jego poziomu środki, które wyeliminują lub ograniczą to zagrożenie.


Program do oceny ryzyka zawodowego już od 59 zł. miesięcznie.

Dowiedz się więcej!


Procedury przy ocenie ryzyka zawodowego

Oceny ryzyka zawodowego dokonują osoby upoważnione, o odpowiednich kompetencjach, które rozpoznają rodzaje ryzyka i zagrożeń, umieją wskazać ich źródło, znają procedury i normy właściwe w określonym warunkom pracy i dobrze orientują się w rodzaju i technologii stosowanej w przedsiębiorstwie. Może to być pracodawca, specjalista BHP lub eksperci zewnętrzni. Ocena ryzyka zawodowego dokonywana jest w celu identyfikacji zagrożeń w związku z wprowadzaniem zmian wewnątrz zakładu pracy, które przekładają się na praktykowane dotychczas środki ochrony. Ponadto wykonuje się ją również w sytuacji, gdy zmiany dotyczą istniejących stanowisk pracy lub gdy nowe stanowiska są tworzone. Zatem ocena ryzyka zawodowego konieczna jest zawsze, gdy przeprowadzane zmiany przekładają się na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Taka weryfikacja powinna być regularnie powtarzana w ściśle określonych odstępach czasu. Zawsze też składa się z tych samych etapów: identyfikacja zagrożeń i wskazanie osób narażonych, ocena rodzajów ryzyka i ich klasyfikacja ze względu na poziom, wybór środków zaradczych, podjęcie działań z wykorzystaniem tych środków, monitoring i kontrola.

Pracodawca, pracownicy, eksperci

W działania związane z oceną ryzyka zawodowego zaangażowani są pracodawca, pracownicy i osoba odpowiedzialna za jej przeprowadzenie. Pracodawca, zobligowany zagwarantować bezpieczeństwo pracownikom, organizuje działania po uprzedniej z nimi konsultacji. Powinien wskazać osobę kompetentną - eksperta, najczęściej inspektora lub specjalistę bhp lub sam podejąć się przeprowadzenia koniecznych czynności. W ocenie może pomóc zatrudniony w zakładzie pracownik służby bhp lub firma zewnętrzna, która zajmuje się doradztwem z dzidziny bhp.

Rola eksperta polega na identyfikowaniu zagrożenia i wskazaniu odpowiednich sposobów jego eliminowania lub ograniczania. Jeśli pracodawca korzysta z pomocy firm zewnętrznych przy ocenie ryzyka zawodowego, konieczna jest ścisła współpraca osób zatrudnionych w firmie przy identyfikacji i ocenie zagrożeń oraz przy określaniu działań zapobiegawczych z ekspertem zewnętrznym. 

Pracownicy mają obowiązek informowania o wszelkich przejawach ryzyka i zmianach wymagających zastosowania nowych środków ochronnych. Na bieżąco też powinni współpracować z pracodawcą i ekspertem przy przeprowadzaniu oceny i sporządzaniu dokumentacji. 

W wyniku identyfikacji i oceny zagrożeń powstaje dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, na podstawie której, pracodawca wdraża środki zaradcze. Dokumentacja oceny ryzyka musi być zatwierdzona przez pracodawcę. Bardzo ważne jest, aby z wynikami oceny, czyli z zagrożeniami i stosowanymi środkami profilaktycznymi zostali zapoznani pracownicy. 

Wiele wzorów oceny ryzyka jest dostępnych w internecie. Jednak są to wzory, które mogą posłużyć do przygotowania takiej dokumentacji dla firmy, a nie gotowa ocena ryzyka.


Skorzystaj z programu do oceny ryzyka zawodowego. 

Nie powielaj błędów! Przygotuj ocenę samodzielnie.

Dowiedz się więcej!


Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest wynikiem działań z zakresu oceny ryzyka i zarządzania nim, a w proces ten powinni być zaangażowani tak pracownicy, jak i pracodawca. Dzięki takiemu podejściu identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka jest pełna, co pozwala nie tylko na ich zmniejszenie, ale też eliminację i skuteczną kontrolę sytuacji. Ocena ryzyka zawodowego jest częścią zarządzania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującego w każdym przedsiębiorstwie, a sprecyzowanego w obowiązujących aktach prawnych.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.