(0)

Artykuły

13.06.2014

Kto jest uprawniony do prowadzenia szkoleń BHP?

Przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się: placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, jednostkę badawczo-rozwojowa, szkołę wyższa lub inna placówkę naukową, a także szkołę ponadgimnazjalną, stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

Każdy organizator szkolenia w dziedzinie BHP, a więc zarówno pracodawca jak i jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej, zobowiązany jest zapewnić:

  1. programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
  2. programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;
  3. wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
  4. odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
  5. wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
  6. właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Szkolenie, w zależności od programu, może być realizowane w ciągu jednego dnia lub kilku dni, a jego przeprowadzenie powinno zostać udokumentowane.

Jak powinno być udokumentowane szkolenie?

Dokumentem potwierdzającym fakt odbycia przez pracownika szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Oryginał zaświadczenia powinien zostać wydany pracownikowi, natomiast odpis zaświadczenia jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Dodatkowo organizator szkolenia jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkoleniowej.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.