(0)

Artykuły

25.07.2014

Jak zrealizować program szkolenia okresowego dla pracowników służby zdrowia?

Charakter szkolenia okresowego

W Rozporządzeniu przedstawiono obowiązujące ramowe programy szkolenia okresowego, na podstawie których podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia powinien przygotować szczegółowy program, wykorzystywany przez wykładowców i instruktorów do przeprowadzenia zajęć. Dla każdej grupy stanowisk musi być opracowany odrębny szczegółowy program szkolenia, uwzględniający adekwatne dla danego stanowiska informacje o:

 • podstawowych przepisach bhp wynikających z Kodeksu pracy,
 • regulaminie pracy, przepisach i zasadach obowiązujących u danego pracodawcy i w danym środowisku pracy,
 • ryzyku zawodowym (w tym wypadków przy pacy) i zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku,
 • zagrożeniach dla zdrowia i życia,
 • koniecznych do zastosowania środkach ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • wymaganej odzieży ochronnej i obuwiu roboczym zabezpieczającym przed zagrożeniami,
 • sposobach likwidacji lub ograniczenia zagrożeń.

Szkolenie BHP dla personelu medycznego

Szczegółowy program szkolenia okresowego dla pracowników służby zdrowia opracowywany jest na podstawie programu ramowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Jednak lekarz, pielęgniarka czy technik medyczny powinien ukończyć szkolenie adekwatne do swojej specjalizacji. Dlatego w oparciu o wytyczne wskazane w programie ramowym dla pracowników administracyjno-biurowych, znajdującym się w załączniku nr 1 Rozporządzenia, musi powstać szczegółowy program ściśle dostosowany do warunków środowiska pracy danej grupy zawodowej.

Rodzaj programu szkolenia

Program szkolenia personelu medycznego powinien zawierać szczegółowy wykaz tematyki, przyjęte formy realizacji i czas trwania.  Musi być dostosowany do warunków środowiska pracy i rodzajów wykonywanych prac, a ponadto musi uwzględniać występujące w tym środowisku czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz wynikające z wykonywanych obowiązków ryzyko zawodowe. Ponadto, powinny znaleźć się w nim zagadnienia dotyczące:

 • przepisów adekwatnych dla wykonywanej pracy,
 • zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy (w przypadku personelu medycznego będą to na przykład czynniki biologiczne, promieniowanie czy wysiłek),
 • zasad i metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania czynników zagrażających (konieczne jest uwzględnienie informacji o zasadach związanych z higieną i odkażaniem sprzętu i odzieży roboczej, o stosowanych metodach i technologii, o organizacji pracy i stanowisk),
 • zasad stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • postępowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub zdarzenia określanego jako wypadek przy pracy (w tym zasady udzielania pierwszej pomocy i znajomość procedur postępowania),
 • przyczyny i okoliczności właściwe dla zagrożeń i wypadków możliwych w danym środowisku (z uwzględnieniem koniecznej profilaktyki).

Szkolenie powinno trwać nie mniej niż 8 godzin, gdzie jedna godzina to 45 minut lekcyjnych. Szkolenie może tez być organizowane w formie samokształcenia kierowanego, oczywiście przy spełnieniu opisanych warunków.

Organizacja szkolenia

Za przygotowanie szczegółowego programu szkolenia odpowiedzialny jest organizator szkolenia. Program szkolenia musi być zaakceptowany przez pracodawcę. Pracodawca ma prawo wymagać od firmy szkoleniowej dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień w zakresie organizowania i realizowania szkoleń BHP. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana zapewnić: program szkolenia, wykładowców o wymaganych kompetencjach (z przygotowaniem i doświadczeniem dydaktycznym), warunki lokalowe (chyba że szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej), materiały edukacyjne, sprzęt umożliwiający przeprowadzenie szkolenia.

W przypadku e-learningu ważne jest, aby szkolenie było interesujące, poruszało niezbędne zagadnienia, miało elementy interaktywne, które pozwalają utrwalić zdobywaną wiedzę, ale też zaangażować uczestnika. Ważnym aspektem jest także dostosowanie szkolenia do różnych typów urządzeń, na których będą uczyć się pracownicy. Najnowsze technologie pozwalają na odbycie takiego szkolenia za pomocą komputera, tabletu, a nawet smartfona.

Ogromną zaletą e-learningu jest możliwość realizacji szkolenia w kilku etapach. Jeśli pracownik ma chwilę czasu, np. na nocnej zmianie, może przejść jedną czy dwie lekcje, a za jakiś czas kolejne.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.