(0)

Aktualności

22.11.2021

Zmiana przepisów ogólnych bhp

Od 20 listopada 2021 roku  weszło w życie rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co zmieniło Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy?

Przede wszystkim uporządkowano pojęcia : zniknęły preparaty na rzecz mieszanin, sprecyzowano pojęcie materiałów niebepiecznych.

"Materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności substancje stwarzające zażgrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3. lub 4. grupy zagrożenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2221 § 3 ustawy – Kodeks pracy.”;.

Do definicji dodano:

w § 2  dodaje się pkt 21 w brzmieniu: „21) „substancjach stwarzających zagrożenie lub mieszaninach stwarzających zagrożenie” – rozumie się przez to substancje albo mieszaniny, o których mowa w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1).”

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia pracodawca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami, podejmą decyzję jak ma być wyposażony punkt pierwszej pomocy, a w szczególności czy ma w nim być umywalka.

Zmieniono również załącznik dotyczący środków ochrony indywidualnej.

W związku z wejściem w życie nowych zapisów dot. zapewnienia środków ochrony indywidulanej, uproszczono dobór przez pracodawcę środków ochrony dla jego pracowników. Uszczegółowiono zagrożenia na jakie narażeni są pracownicy.

W tabeli nr 2 zostały sprecyzowane zagrożenia przy wykonywaniu określonych czynności oraz które części ciała pracownika są narażone na uraz. Zagrożenia zostały podzielone na rodzaje np. zagrożenia fizyczne – promieniowanie, zagrożenia fizyczne – hałas. W tabeli dodano przykłady działalności, w których może być wymagane użycie odpowiedniego rodzaju śoi np. prace na rusztowaniach, roboty leśne, wiercenie. Doprecyzowanie w rozporządzeniu środków ochrony pomoże pracodawcy efektywniej chronić pracownika.

Link do do nowego rozporządzenia na ISAP Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (sejm.gov.pl).

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.