(0)

Regulamin serwisu e-Specjalistabhp

Regulamin serwisu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.e-specjalistabhp.pl („Serwis”)
 2. Usługodawcą jest Delphi Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461021 , NIP: 5242759429, REGON: 146667484, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł., adres elektroniczny: www.e-specjalistabhp.pl („Usługodawca”).
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie
  z następujących Usług:
  1. Usługi bezpłatne: możliwość korzystania z treści zamieszczonych w serwisie, przeglądanie i zapisywanie się na wydarzenia, stworzenie własnego profilu
   w bazie Ekspertów.
  2. Usługi płatne: dostęp  do Usługi Szkolenia, dostęp do Usługi E-dokumenty, przeglądanie bazy Ekspertów.
 2. Osoba korzystająca z Usług jest dalej zwana „Usługobiorcą”.
 3. Warunkiem skorzystania z niektórych funkcjonalności serwisu jest rejestracja w serwisie (założenie konta Usługobiorcy). W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz zaakceptować regulamin.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
  się Usługodawca:
 1. połączenie z siecią Internet;
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Windows Internet Explorer w wersji >= 9.0, Mozilla Firefox w wersji  >= 23, Opera w wersji >= 12.0, Chrome w wersji >= 28.0,  która akceptuje pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługobiorcy, które Serwis może odczytywać przy każdorazowym połączeniu z tego komputera;
 3. serwis jest optymalizowany do rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli, palecie 16,7 mln kolorów oraz widoku 100%. Przy innych ustawieniach korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale może się to wiązać z pogorszeniem estetyki i funkcjonalności serwisu;
 4. korzystanie z serwisu wymaga cyklicznej zmiany hasła co 30 dni. Hasło powinno się składać z co najmniej 8 znaków, zwierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wymogów technicznych.
 2. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom współpracującym z Usługodawcą, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę  treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste, powszechnie uznanych za obraźliwe, a także materiałów naruszających prawa własności intelektualnej.
 4. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca może przekazywać dane Usługobiorcy uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Zamieszczenie przez Usługobiorcę jakichkolwiek materiałów lub informacji na stronach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 6. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych i informacji oraz zobowiązany jest pokryć ewentualne roszczenia osób trzecich w tym zakresie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i zmian materiałów i komentarzy, w szczególności w przypadkach gdy naruszać one będą postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Użytkowników przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Serwisie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Usługobiorca, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy.
 10. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem dziesięcioterminowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
 11. Mając na uwadze bezpieczeństwo danych przetwarzanych w ramach serwisu, po 20 minutach bezczynności Użytkownika następuje automatyczne wylogowanie z systemu. Wprowadzone dane i informacje zostają  zapisane w bazie danych pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia przez Użytkownika.
 1. USŁUGI
 1. Dostęp do bazy Ekspertów BHP.

Każdy zarejestrowany Usługobiorca może, w granicach określonych postanowieniami Regulaminu, zapoznać się z bazą ekspertów zamieszczoną w Serwisie, korzystając
z funkcjonalności „znajdź eksperta”.

 1. Utworzenie własnego profilu w bazie Ekspertów BHP.
 1. Warunkiem skorzystania z tej funkcjonalności jest rejestracja w serwisie a następnie uzupełnienie danych niezbędnych do stworzenia profilu. W tym celu  należy wypełnić formularz udostępniony na stronie Serwisu w zakładce Baza Ekspertów, podając następujące dane: telefon, specjalizacja, region, doświadczenie zawodowe.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego
  o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne.
 3. Usługobiorca ma możliwość edytowania podanych przez siebie danych, informacji i materiałów w dowolnym momencie.
 4. Wraz z utworzeniem własnego profilu w bazie Ekspertów BHP powstaje profil publiczny Usługobiorcy. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich Usługobiorców Serwisu.
 5. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, informacji  i materiałów oraz ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 6. Zamieszczenie przez Usługobiorcę jakichkolwiek materiałów lub informacji na stronach Serwisu w tym wizerunku Usługobiorcy jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Usługobiorcę w tym podanie przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych i informacji podanych przez Usługobiorcę oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Usługobiorcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 1. Dostęp do Usługi Szkolenia.

W ramach niniejszej Usługi dostępne są szkolenia okresowe w dziedzinie BHP i inne oraz baza testów.

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi Szkolenia jest rejestracja w serwisie a następnie uzupełnienie informacji niezbędnych do świadczenia Usługi, wystawienia dokumentów księgowych oraz kontaktu z Usługobiorcą. W tym celu należy wypełnić formularz udostępniony na stronie Serwisu w zakładce Szkolenia.
 2. Wypełnienie formularza oznacza, iż Usługobiorca wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz innych dokumentów dostępnych na stronie Serwisu, w tym z cennikiem, których postanowienia regulują zawarcie i wykonanie umowy oraz akceptuje te postanowienia.
 3. Aktywacja Usługi Szkolenia następuje po zarejestrowaniu przez Usługodawcę należnej opłaty za Usługę. Wysokość opłaty wynika z cennika obowiązującego na dzień dokonania przez Usługobiorcę zakupu Usługi.
 4. Usługobiorca może zakupić szkolenie dla siebie jako Uczestnika szkolenia, jak również wskazać inne osoby jako Uczestników. W celu zgłoszenia Uczestników należy wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu, podając następujące dane: imię, nazwisko i opcjonalnie adres e-mail.
 5. Czas dostępu do szkolenia jest ograniczony i rozpoczyna się od momentu aktywacji Usługi Szkolenia. Nieukończenie przez Uczestnika szkolenia w terminie, lub niezaliczenia egzaminu, o ile jest on wymagany, jest równoznaczne z nieukończeniem szkolenia. Ponowne przystąpienie Uczestnika do szkolenia wymaga ponownej aktywacji zgłoszenia i wniesienia należnej opłaty.
 6. Zakupując Usługę Szkolenia Usługobiorca zobowiązany jest wskazać Organizatora kursu.
  1. Usługobiorca, odpowiadając „tak” na pytanie „Czy jesteś jednostką organizacyjną uprawnioną, zgodnie z §4.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, do prowadzenia i organizowania szkoleń?” wskazuje siebie jako Organizatora kursu.
  2. W przypadku gdy Usługobiorca zaznaczy odpowiedź „nie” Organizatorem kursu będzie  Ośrodek Szkoleniowy Delphi BDU –  Dymowska, Grabowska –Wawrzeniecka Sp. j. ul Staniewicka 14, 03-310 Warszawa.
 7. W ramach Usługi Szkolenia, przetwarzane są następujące dane osobowe pracowników lub innych osób fizycznych będących Uczestnikami szkolenia: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i opcjonalnie miejsce urodzenia.
 8. Organizator kursu, jako Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Usługodawca będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe na warunkach i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności przetwarzanie powierzonych danych odbywało się będzie w zgodzie z postanowieniami RODO.
 9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z Usługi Szkolenia przez podmioty, którym udostępnił szkolenie.
 1. Dostęp do Usługi E-dokumenty.   

W ramach niniejszej Usługi Usługobiorca uzyskuje dostęp do narzędzia pozwalającego na tworzenie i przechowywanie dokumentacji BHP w zakresie: postępowań powypadkowych, szkoleń w dziedzinie BHP i innych, oceny ryzyka zawodowego  metodą RISK SCORE.

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi E-dokumenty jest rejestracja w serwisie a następnie uzupełnienie informacji niezbędnych do świadczenia Usługi, wystawienia dokumentów księgowych oraz kontaktu z Usługobiorcą. W tym celu należy wypełnić formularz udostępniony na stronie Serwisu w zakładce E-dokumenty.
 2. Wypełnienie formularza oznacza, iż Usługobiorca wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz innych dokumentów dostępnych na stronie Serwisu, w tym z cennikiem, których postanowienia regulują zawarcie i wykonanie umowy oraz akceptuje te postanowienia.
 3. Aktywacja Usługi E-dokumenty następuje po zarejestrowaniu przez Usługodawcę należnej opłaty za Usługę. Wysokość opłaty wynika z cennika obowiązującego na dzień dokonania przez Usługobiorcę rejestracji Usługi.
 4. W ramach Usługi E-dokumenty przetwarzane są następujące dane osobowe pracowników i innych osób fizycznych: imię, nazwisko, nr PESEL, NIP, rodzaj i numer dokumentu tożsamości,  adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, imię ojca, miejsce i rodzaj zatrudnienia, inna dokumentacja dotycząca wypadków związanych z pracą oraz opcjonalnie: adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji. Usługobiorca, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Usługodawca będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe na warunkach i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności przetwarzanie powierzonych danych odbywało się będzie w zgodzie z postanowieniami RODO.
 5. Usługa E- dokumenty jest oferowana w dwóch wariantach:
 1. wariant jednofirmowy - pozwalający na tworzenie dokumentacji wyłącznie dla jednej firmy,
 2. wariant wielofirmowy - pozwalający na tworzenie dokumentacji dla wielu firmy.
 1. Usługobiorca ma możliwość dodania zarejestrowanych Użytkowników, którzy będą mogli korzystać z zakupionej przez niego Usługi E-dokumenty. Usługobiorca ma możliwość nadać lub odebrać dostęp Użytkownikom w dowolnym momencie.
 2. W przypadku wyboru wariantu jednofirmowego dostęp dla Użytkowników jest bezpłatny. W przypadku wyboru wariantu wielofirmowego dostęp dla każdego dodanego Użytkownika jest odpłatny.
 3. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z Usługi E-dokumenty przez Użytkowników.

 

 1. SPOSÓB PŁATNOŚCI
 1. Usługobiorca może skorzystać z następujących sposobów płatności za Usługi:
 • przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy: 95 1090 1056 0000 0001 2113 5718,
 • za pośrednictwem systemu Pay-U (płatności elektroniczne, płatności kartami płatniczymi).
 1. Po zarejestrowaniu płatności za Usługi system umożliwia pobranie faktury VAT.

 

 1. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za  utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich, siła wyższa).
 4. Usługodawca informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt.
 3. Reklamacja powinna wskazywać:
 1. informacje dotyczące Usługobiorcy, które umożliwią jego identyfikację,
 2. adres kontaktowy oraz numer telefonu kontaktowego,
 3. określenie usługi, której reklamacja dotyczy,
 4. przedmiot reklamacji wraz z dokładnym opisem.
 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.
 4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Usługobiorców, w tym informacje mające charakter danych osobowych,  z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach.
 2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Usługodawcy na piśmie: e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Usługobiorca traci możliwość korzystania z nich.
 3. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych przy zakładaniu konta lub złożeniu zamówienia w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr NIP, jest Delphi Innovation Sp. z o.o. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:
  1. realizacji i obsługi zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej na podstawie Regulaminu,
  2. marketingu produktów własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  3. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera dane są przetwarzane również w celu przesyłania Newslettera (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit a) RODO, czyli zgoda osoby której dane dotyczą).
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności, świadcząc w szczególności usługi  informatyczne, księgowe.
 5. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku założenia konta w systemie informatycznym – przez 6 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, lub do momentu usunięcia konta przez Administratora lub Użytkownika systemu.
  2. dane przetwarzane w celach przesyłania Newslettera - do czasu wycofania zgody - zwracając się w tym celu do Usługodawcy na piśmie: e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 6. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.