(0)

Artykuły

30.09.2016

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia o charakterze okresowym, której istotą jest relacja pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem, agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem. Angażowanie pracowników tymczasowych pozwala pracodawcom użytkownikom dostosować poziom zatrudnienia do aktualnego popytu. Ta forma zatrudnienia jest więc chętnie wykorzystywana na przykład przez pracodawców, u których poziom popytu zmienia się sezonowo, na okresy trwające od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Pracownicy tymczasowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, w tym ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, posiadają więc takie samo prawo do świadczeń odszkodowawczych, jak pracownicy zatrudnieni na zasadach przewidzianych w ustawie Kodeks Pracy, dlatego też, w przypadku wypadku pracownika tymczasowego, należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe oraz sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn tego wypadku. Na mocy ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych takie postępowanie przeprowadza pracodawca użytkownik, natomiast protokół powypadkowy jest zatwierdzany przez agencję pracy tymczasowej.

Obowiązki pracodawcy użytkownika w związku z wypadkiem pracownika tymczasowego

Jeśli na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, w którym został poszkodowany pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik powinien niezwłocznie:

 1. zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,
 2. zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:
  • dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,
  • uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane,
  • dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności,
 3. zawiadomić niezwłocznie o wypadku agencję pracy tymczasowej zatrudniającą poszkodowanego pracownika tymczasowego,
 4. powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzi dokumentację powypadkową,
 5. udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji, a także wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku,
 6. przekazać agencji pracy tymczasowej dokumentację powypadkową do zatwierdzenia.

Szybka dokumentacja powypadkowa


Obowiązki agencji pracy tymczasowej w związku z wypadkiem pracownika tymczasowego

Po otrzymaniu dokumentacji powypadkowej od pracodawcy użytkownika agencja pracy tymczasowej powinna:

 1. zatwierdzić protokół powypadkowy w terminie określonym w rozporządzeniu z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 2. sporządzić statystyczną kartę wypadku z-KW,
 3. zapisać informację o wypadku w prowadzonym przez siebie rejestrze wypadków przy pracy,
 4. na wniosek pracownika tymczasowego skierować wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu wypadku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy

Pracodawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie właściwego terenowo inspektora pracy oraz prokuratora rejonowego o każdym wypadku ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym swojego pracownika. Podobnie jest w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych pracowników tymczasowych, jednak stroną dokonującą powiadomienia może być pracodawca użytkownik, lub agencja pracy tymczasowej, w zależności od ustaleń zawartych w umowie pomiędzy tymi podmiotami.

Joanna Dymowska-Moussa

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.