(0)

Artykuły

22.12.2020

Zmiany dotyczące badań lekarskich aktualne na dzień 21 grudnia 2020 r.

Nowelizacja ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników i wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich.

Wstępne badania lekarskie

Pracownicy zatrudniani na stanowiska administracyjno-biurowe nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim pod warunkiem, że posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Oznacza to, że jeśli pracownik administracyjno-biurowy planuje zmienić pracę i ma ważne wciąż orzeczenie lekarskie, to nowa firma nie ma obowiązku go kierować na wstępne badania lekarskie, o ile w nowym miejscu ma wykonywać podobne obowiązki. Z kolei zatrudnieni na innych stanowiskach nie muszą przechodzić wspomnianych badań, jeśli są ponownie przyjmowani przez tego samego pracodawcę w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy (na to samo stanowisko lub o takich samych warunkach pracy).Aktualne wzóry protokołu powypadkowego, zaświadczeń wydawanych po szkoleniach okresowych bhp, dokumentacji oceny ryzyka zawodowego!

Wersja on-line z własną bazą danych już za 58 PLN netto za miesiąc!


 

Podobne rozwiązanie dotyczy pracowników, którzy wykonują inną pracę niż biurowa i chcą zmienić pracodawcę. Nie będą musieli przechodzić badania wstępnego, jeśli zatrudnienie w nowym miejscu podejmą w ciągu 180 dni od zakończenia pracy w poprzednim zakładzie pracy i posiadają ważne orzeczenie lekarskie (a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki w jego jednostce odpowiadają tym opisanym w skierowaniu na zrealizowane już i wciąż ważne badanie).

Ważne

Takie rozwiązanie nie dotyczy jednak osób przyjmowanych do prac szczególnie niebezpiecznych (oznaczonych u pracodawcy lub wynikających z przepisów ogólnych lub branżowych). Ci pracownicy muszą zrealizować badanie wstępne.

 

 Okresowe badania lekarskie

Zgodnie z aktualną wersją wymienionej Ustawy  zawiesza się wykonywanie okresowych badań lekarskich (wynikających z art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do jego odwołania.  Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych w tym zakresie obowiązków, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Ważne

Omawiane przepisy zezwalają również, w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, na przeprowadzanie badań wstępnych i kontrolnych przez innego lekarza. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

 

Orzeczenia, których ważność upłynęła po 7 marca 2020r.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni  od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zmiana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidziany w Kodeksie pracy wprowadzona 12 listopada 2020r obowiązująca od 15 grudnia 2020r.

Zmieniona regulacja daje większe uprawnienia lekarzom medycyny pracy. Obecnie lekarz medycyny pracy nie musi obligatoryjnie kierować pracownika na dodatkowe konsultacje specjalistyczne tylko przeprowadza badanie i sam decyduje czy takie skierowanie jest konieczne. W szczególności dotyczy to badań: otolaryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, alergologicznych lub psychologicznych.

Ponadto w rozporządzeniu zmieniona została tabela „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”.

W praktyce oznacza to dla pracodawców, że wystawiając skierowania na badania lekarskie mogą posługiwać się wykazem zagrożeń wymienionych w tabeli i nie są zobowiązani do szerszego lub bardziej szczegółowego ich opisu (np. zamiast „praca na wysokości powyżej 3 m” lub „praca na wysokości poniżej 3 m” będą zapisywać po prostu „praca na wysokości”).

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.