(0)

Artykuły

28.06.2019

Zmiany w szkoleniach okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

W kodeksie pracy, w dziale X, w rozdziale VIII pt.”Szkolenia” ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244) wprowadzono zmiany.

Pracodawcy muszą przeanalizować i zdecydować o szkoleniach dla pracowników administracyjno-biurowych. Dotychczas wszyscy pracownicy administracyjno-biurowi podlegali szkoleniom okresowym bhp nie rzadziej niż raz na 6 lat. Obecnie zgodnie z wprowadzonymi zmianami nie jest wymagane szkolenie okresowe bhp dla pracowników administarcyjno-biurowych u pracodawców, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka (tabela poniżej) w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


Szkolenia okresowe BHP już od 42 PLN netto! Sprawdź ofertę!


Na przykład na pozycji 61 w tabeli mamy grupę działalności: Edukacja. Czy to znaczy, że wszyscy pracownicy  uczelni wyższych są zwolnieni ze szkoleń bhp, ponieważ kod działalności 85.42.Z znajduje się się w sekcji P, dla której mamy 3 kategorię ryzyka?

Na uczelni tylko niewielka grupa pracowników wykonuje wyłącznie prace administracyjno-biurowe np. w księgowości, czy kadrach. Natomiast kadra dydaktyczna, wspomagająca przygotowanie zajęć, dbająca o utrzymanie obiektu, nie może być kwalifikowana jako pracownicy administracyjno-biurowi. 

Wprowadzona zmiana nie dotyczy, także osób kierujących innymi pracownikami, ponieważ niezależnie od grupy działaności, nie zaliczamy ich do grupy pracowników administracyjno-biurowych.


Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących! Sprawdź ofertę!


W efekcie, może okazać się, że z setek pracowników zatrudnionych na uczelnii, tylko niewielka liczba może być zwolniona ze szkoleń okresowych bhp. W dodatku tylko pod warunkiem, że z oceny ryzyka dla tych pracowników wynika, że nie jest to konieczne.

Dlatego zanim pracodawca zdecyduje, że nie będzie szkolił okresowo pracowników z zakresu bhp, ponieważ jego rodzaj działalności znajduje się w trzeciej, bądź niższej kategorii ryzyka, musi przeanalizować czy wszyscy jego pracownicy rzeczywiście są pracownkami administracyjno-biurowymi.

Należy także pamiętać, że nadal należy szkolić:

  • wszystkie osoby kierujące pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • i innych np. przedstawicieli handlowych, nauczycieli, agentów ubezpieczeniowych czy mieszkaniowych, pracowników pomocy społecznej itd, czyli tych wszystkich, których praca wykracza poza zwykłą pracę biurową oraz
  • osoby pracujące na stanowiskach robotniczych

niezależnie od kategorii ryzyka.


E-learning -Szkolenia okresowe BHP- Aktualna dokumentacja BHP- Sprawdź ofertę!


Poniżej załączamy treść zapisów z kodeksu pracy oraz tabelę z kategoriami ryzyka.

Art. 2373 § 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

§ 23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2² , w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

§ 24. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.


Sprawdź nasz aktualny cennik!


Lp

Grupy działalności

Kod PKD

Kat. ryzyka

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność  usługową

A-01

9

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

13

3

Rybactwo

A-03

5

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

14

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

12

6

Górnictwo rud metali

B-07

13

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

7

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

10

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

6

10

Produkcja napo­jów

C-11

6

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

4

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

5

13

Produkcja odzieży

C-14

3

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

4

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

9

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

7

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

5

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

4

21

Produkcja wyrobów z gumy  i tworzyw sztucznych

C-22

8

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

8

23

Produkcja metali i wyrobów z metali

C-24

10

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

7

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

4

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

6

27

Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

7

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

     6

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

     9

30

Produkcja mebli

C-31

    7

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

5

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

7

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

5

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

6

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

36

Działalność związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

8

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

5

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

7

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

8

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

6

41

Handel hurtowy i detaliczny po­jazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3

42

Handel hurtowy z wyłączeniem handlu  po­jazdami samochodowymi

G-46

4

43

Handel detaliczny z wyłączeniem handlu po­jazdami samochodowymi

G-47

3

44

Transport lądowy  oraz transport rurociągowy

H-49

5

45

Transport wodny

H-50

7

46

Transport lotniczy

H-51

4

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

6

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

5

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

3

50

Informacja i komunikacja

J

3

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

3

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

3

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

4

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

4

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

5

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

60

Administracja publiczna i obrona naro­dowa, obowiązkowe zabezpieczenia spo­łeczne, organizacje i zespoły eksteryto­rialne

O, U

3

61

Edukacja

P

3

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S, T

3


Promocja na szkolenia okresowe BHP - Sprawdź wakacyjny cennik!


 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.