(0)

Artykuły

30.03.2016

Kto może spodziewać się kontroli PIP w 2016r.?

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, na posiedzeniu w dniu 10 marca 2016 r. w gmachu Sejmu, przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018. W dokumencie przedstawionym przez Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy, określone zostały założenia programowe oraz cele, jakie PIP chce zrealizować w najbliższych latach. Plan działania obejmuje wspieranie pracodawców w dążeniu do ograniczania zagrożeń, które skutkują wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, zgodnie z unijną strategią w zakresie  bhp na lata 2014-2020. Priorytetem pozostanie również problematyka nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (zwłaszcza nadużywania umów prawa cywilnego), a także czasu pracy.

Zgodnie z założeniami programowymi PIP na lata 2016-2018 należy spodziewać się kompleksowych kontroli obejmujących przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp w:

  • zakładach produkcyjnych, które nie były kontrolowane w ciągu ostatnich 5 lat,
  • zakładach związanych z przetwórstwem drewna i papieru,
  • zakładach poligraficznych,
  • budownictwie,
  • firmach transportowych, placówkach handlowych.

Pod kątem eliminowania zagrożeń zawodowych kontrolowane będą zakłady produkujące wyroby metalowe, prowadzące obróbkę plastyczną i cieplną metali, zakłady kamieniarskie, samochodowe zakłady naprawcze, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkujące prefabrykaty betonowe.

Legalność zatrudnienia oraz przestrzeganie prawa przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, które często są stosowane zamiast ustawowego stosunku pracy będzie kontrolowane w firmach, w których, na podstawie lat ubiegłych, Inspekcja przewiduje największe ryzyko i skalę występowania nieprawidłowości. W związku z tym kontrole będą odbywały się w zakładach z następujących branż: budownictwo (szczególnie w roku 2016),  transport i gospodarka magazynowa, rolnictwo, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (szczególnie w roku 2017), agencje ochrony osób i mienia ( szczególnie w 2018 roku), a także w podmiotach organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży, na basenach i w parkach wodnych.

Nastąpi też zmiana w sposobie prowadzenia kontroli w mikroprzedsiębiorstwach,  małych oraz średnich zakładach. Pierwsza kontrola będzie miała przede wszystkim charakter instruktażowo-doradczy. Inspektor wskaże nieprawidłowości w kontrolowanym zakładzie, dokona ich analizy pod kątem prawnym i technicznym oraz zastosuje odpowied­nie środki prawne, tj. decyzje, wystąpienia i polecenia. Z założenia pracodawca będzie miał czas na wyeliminowanie uchybień i pewność, że okresowo nie zostaną nałożone sankcje.

Nie dotyczy to sytuacji rażącego naruszenia przepisów i zasad bhp, zwłaszcza sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, kontroli po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, a także przypadków nielegalnego zatrudniania oraz rażącego naruszenia przepisów dotyczących ochrony pracy. Kontrolowany pracodawca zostanie pouczony o obowiązku zorganizowania pracy zgodnie z wymogami prawa. Pierwsze kontrole będą miały charakter kompleksowy i, w uzasadnionych przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej lub technicznej, zrealizują je dwuosobowe zespoły inspektorskie. W składzie zespołu powinien znaleźć się inspektor mający stosowne wykształcenie kierunkowe lub specjalizację.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności pracodawcy, zapraszamy do skorzystania ze
Szkolenia okresowego bhp dla pracodawców. Kliknij i zamów!


Priorytetem Inspekcji ma być jakość kontroli, mierzona konkretnymi efektami w kontrolowanych zakładach – poprawą warunków pracy i respektowaniem uprawnień pracowniczych.

Przy realizacji zadań kontrolnych i prewencyjnych inspekcja będzie tak jak dotychczas współpracować z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organami nadzoru i kontroli warunków pracy, instytucjami działającymi na rzecz ochrony pracy i instytutami badawczymi.

 

Więcej informacji na temat planów inspekcji można znaleźć w dokumencie „Założenia programowe na lata 2016-2018”.


Przeczytaj także: Jakie uprawnienia ma Inspektor PIP w trakcie kontroli w zakładzie pracy? 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.