(0)

Artykuły

15.02.2023

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Praca zdalna. Najważniejsze zmiany wchodzące w życie od 7 kwietnia.

Najważniejsze zmiany w zakresie bhp przy pracy zdalnej dotyczą:

Organizacja stanowiska pracy

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami pracodawca i osoba kierująca pracownikami, ponosili odpowiedzialność za zorganizowanie stanowiska pracy pracownikowi. W przypadku pracy zdalnej za organizację stanowiska pracy zgodnie z wydanymi wytycznymi odpowiada pracownik. Co więcej pracownik musi złożyć oświadczenie, że posiada odpowiednie warunki do wykonywania pracy w tej formie i że jego stanowisko spełnia wymagania dotyczące ergonomii. Mimo, że odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa na pracowniku, pracodawca ma prawo kontroli warunków pracy i w przypadku, gdyby warunki nie były właściwe, odwołania pracownika z pracy zdalnej.

Zwolnienie pracodawcy z odpowiedzialności za stan budynków i pomieszczeń pracy, w których pracownik wykonuje pracę zdalną.

Na podstawie art.6731 pracodawca został zwolniony z obowiązków wynikających z artykułów:

 art. 213, art. 214, art. 233. Czego dotyczą te zapisy? 

Przede wszystkim w przypadku pracy zdalnej, dopuszcza się pracę w obiekcie budowlanym, w którym pierwotnie nie przewidywano pomieszczeń pracy. Treść art.213 brzmi następująco:

Art. 213. KP

Obowiązki pracodawcy w razie budowy lub przebudowy zakładu pracy

§ 1.

Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2.

Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3.

Przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinna uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4.

Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy budowa lub przebudowa dotyczy części obiektu budowlanego, w której znajdują się pomieszczenia pracy.

 

Zatem gdyby przepisy te nie zostały wyłączone z nowych regulacji, w większości przypadków praca zdalna odbywałaby się w budynkach mieszkalnych, które w wielu aspektach nie spełniają przepisów obowiązujących zakłady pracy. Podobnie jest w przypadku art. 214, który brzmi:

 

Art. 214. KP

Obowiązki pracodawcy w zakresie pomieszczeń pracy

§ 1.

Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.

§ 2.

Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Ponadto wyłączono też w stosunku do pracodawcy zapisy artykułu 233, który dotyczy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Przy okzaji wyłączono też przepisy art. 208 § 1, art. 209(1) , art. 212 pkt 1 i 4 i art. 233, czyli również kwestie związane z:

  • utrzymaniem pomieszczeń pracy i wyposażenia w stanie zgodnym z bhp (art. 212 par.4)
  • działań związanych z pierwszą pomocą i ochroną przeciwpożarową (art. 209(1))
  • koordynacją bhp w sytuacji gdy w jednym miejscu wykonują pracę pracownicy z różnych firm (art.208 par.1)

a także kwestie związane z zapewnieniem nieodpłatnych posiłków i napoi (art.232).

Przywrócenia szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Nowe przepisy przywracają również konieczność szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych, którzy do tej pory byli zwolnieni z tego obowiązku.

Zgodnie z art. 2373 §  22: , którego treść przywołujemy poniżej, szeregowi pracownicy urzędów, instytucji publicznych, firm o charakterze biurowym, nie musieli przechodzić szkoleń okresowych bhp. Od 7 kwietnia, w przypadku pracownika, który wykonuje pracę zdalną, ten obowiązek został przywrócony. Jednak dobrą wiadomością jest to, że w przypadku tych osób szkolenia będą mogły być wykonywane online np. w formie e-learningu.

Sprawdź ofertę szkoleń e-learningowych.

„Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.”

Podsumowując zmiany, można powiedzieć, że w zakresie warunków wykonywania pracy zdalnej, wymagania zostały urealnione, a rola pracodawców sprowadza się do zapewniania odpowiednich narzędzi i materiałów do pracy oraz edukacji pracowników w zakresie bhp.

 

Więcej o regulacjach dotyczących pracy zdalnej można dowiedzieć się z artykułów na www.smart2know.pl  na przykład pt.  Jak ugryźć pracę zdalną?.

 

Zapraszamy również na szkolenie: JAKIE ZMIANY W PRAWIE PRACY ZOSTANĄ WPROWADZONE W 2023 ROKU?

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.