(0)

Artykuły

Na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.1985.12.49) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w szczególności, poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy ( art.1.2) ). Oczywiście jest to tylko jedno z zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną.

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie, że pracownik w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych pracodawca ma prawo do kierowania ubezpieczonego na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie.

Zgodnie z artykułem 55 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę (analogicznie do art. 52) bez wypowiedzenia m.in. w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika - np. w przypadku mobbingu.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu służby BHP
Od kilku lat Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, czy i jak pracodawcy wywiązują się z obowiązku zapewnienia wykonywania zadań służby bhp w zakładach pracy. Okazuje się, że w tej materii jest wiele nieprawidłowości. Streścimy dla Państwa najważniejsze.

1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2015.457 z dnia 30 marca 2015 r.).

To temat pojawiający się cyklicznie wśród osób zawodowo zajmujących się czy to bezpieczeństwem i higieną pracy czy to eksploatacją i konserwacją maszyn.

Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników - co to jest wina pracownika, granice odpowiedzialności, wysokość odszkodowania itd.- są określone w art. 114 - art. 127 działu V kodeksu pracy. Jednak wielu pracodawców uważa je za niewystarczające. W związku ze stosowanymi praktykami, PIP przedstawia swój komentarz w sprawie egzekwowania odpowiedzialności pracowniczej na podstawie weksla.

Zgodnie z kodeksem pracy każdy pracodawca ma obowiązek kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Pracownik, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku., nie może być dopuszczony do wykonywania pracy.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze, do których uprawniają go regularnie odprowadzane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie wypadkowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Każde szkolenie BHP musi być realizowane w oparciu o szczegółowy program dostosowany do konkretnej grupy stanowisk. Opracowywany jest on na podstawie ramowych programów szkolenia, określonych w załączniku nr 1 Rozporządzenia z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.