(0)

Artykuły

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r. i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracownik musi ukończyć szkolenie BHP, zanim przystąpi do wykonywania obowiązków zawodowych. Ukończenie szkolenia musi zostać potwierdzone na piśmie, które dołączane jest do akt osobowych pracownika. Poniżej zostaną omówione cele i sposób organizacji szkoleń BHP.

Najważniejsze podstawy prawne regulujące kwestie związane z ryzykiem zawodowym i jego oceną to Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 1974 roku i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku.

Za utrzymanie prawidłowej atmosfery w miejscu pracy odpowiedzialny jest pracodawca, który, jak przewiduje prawo, powinien dbać o poprawne relacje interpersonalne i natychmiastowe wyjaśnianie ewentualnych sytuacji problemowych. Na pracodawcy ciąży obowiązek zapobiegania występowaniu mobbingu i uświadamiania pracowników o konsekwencjach wystąpienia zagrożeń psychospołecznych.