(0)

Artykuły

Kto może spodziewać się kontroli PIP w 2016r.?
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, na posiedzeniu w dniu 10 marca 2016 r. w gmachu Sejmu, przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018. W dokumencie przedstawionym przez Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy, określone zostały założenia programowe oraz cele, jakie PIP chce zrealizować w najbliższych latach.

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnieni pracownicy oraz pracownicy już pracujący odbywają analogicznie szkolenie wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich grup zawodowych, w tym również osób podejmujących pracę bądź już pracujących w służbie zdrowia.

Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że zadania służb bhp określone w rozporządzeniu są wykonywane niewłaściwie, zarówno w mniejszych zakładach pracy, gdzie wykonywanie zadań powierzono, jak i w większych, gdzie zatrudnia się służbę BHP etatową. Najwięcej zastrzeżeń inspektorów pracy budzi realizacja obowiązku sporządzania i przedstawiania pracodawcy okresowych analiz stanu bhp.

Służba medycyny pracy
Służba medycyny pracy to pojęcie znane w branży zajmującej się ochroną zdrowia pracujących, ale czy rozumiemy jak bardzo zazębiają się kompetencje służby bezpieczeństwa i higieny pracy i służby medycyny pracy i czy widzimy to w swojej codziennej pracy?

Czynniki szkodliwe dla zdrowia należy monitorować w ściśle określonych terminach. Rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

W materialnym środowisku pracy występują różne czynniki mogące powodować zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Klasyfikacja tych czynników jest dokonywana ze względu na ich oddziaływanie na organizm jak i na ich właściwości.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę rejonową o ciężkim wypadku przy pracy niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki po podjęciu wiadomości o tym zdarzeniu. Bardzo często jednak zdarza się, że pracodawca nie jest w stanie samodzielnie ustalić, czy wypadek, któremu uległ jego pracownik powinien zostać zakwalifikowany jako ciężki wypadek przy pracy.

Agencje pracy tymczasowej udostępniają pracowników tymczasowych pracodawcom, którzy z różnych względów, na przykład z powodu sezonowości prac, nie chcą zwiększać zatrudnienia. Często zdarza się, że agencje zapewniają, iż biorą na siebie wszystkie obowiązki związane zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w związku z czym pracodawca czuje się z tych obowiązków zwolniony. Niesłusznie, gdyż większość obowiązków z zakresu BHP spoczywa właśnie na pracodawcy użytkowniku.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest to organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa polskie oraz międzynarodowe, które osiągnęły wysoki poziom kultury bezpieczeństwa. Została powołana w 1998 roku.

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy.