(0)

Artykuły

W materialnym środowisku pracy występują różne czynniki mogące powodować zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Klasyfikacja tych czynników jest dokonywana ze względu na ich oddziaływanie na organizm jak i na ich właściwości.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę rejonową o ciężkim wypadku przy pracy niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki po podjęciu wiadomości o tym zdarzeniu. Bardzo często jednak zdarza się, że pracodawca nie jest w stanie samodzielnie ustalić, czy wypadek, któremu uległ jego pracownik powinien zostać zakwalifikowany jako ciężki wypadek przy pracy.

Agencje pracy tymczasowej udostępniają pracowników tymczasowych pracodawcom, którzy z różnych względów, na przykład z powodu sezonowości prac, nie chcą zwiększać zatrudnienia. Często zdarza się, że agencje zapewniają, iż biorą na siebie wszystkie obowiązki związane zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w związku z czym pracodawca czuje się z tych obowiązków zwolniony. Niesłusznie, gdyż większość obowiązków z zakresu BHP spoczywa właśnie na pracodawcy użytkowniku.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest to organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa polskie oraz międzynarodowe, które osiągnęły wysoki poziom kultury bezpieczeństwa. Została powołana w 1998 roku.

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy.

Pojęcie prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze bywa mylone z określeniem prace szczególnie niebezpieczne. Mimo, że brzmienie dość podobne, pojęcia te dotyczą zupełnie innych zagadnień. W tekście wyjaśniamy ich pochodzenie i znaczenie.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę rejonową o ciężkim wypadku przy pracy niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki po podjęciu wiadomości o tym zdarzeniu. Bardzo często jednak zdarza się, że pracodawca nie jest w stanie samodzielnie ustalić, czy wypadek, któremu uległ jego pracownik powinien zostać zakwalifikowany jako ciężki wypadek przy pracy.

16.07.2015

O ICE

ICE (lub I.C.E.) to bardzo ważny skrót angielskiego zdania „W razie nagłego wypadku!”, (In Case of Emergency!). Służbom ratowniczym idea ta i skrót znane są na całym niemal świecie, a odpowiednie procedury ratownicze przewidują jego wykorzystanie. W razie wypadku danej osoby udzielający pomocy mają istotny problem – o osobie, której świadczą pomoc, wiedzą wyłącznie tyle, ile widzą w miejscu zdarzenia.

Na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.1985.12.49) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w szczególności, poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy ( art.1.2) ). Oczywiście jest to tylko jedno z zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną.

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie, że pracownik w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych pracodawca ma prawo do kierowania ubezpieczonego na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie.