(0)

Artykuły

Zgodnie z kodeksem pracy każdy pracodawca ma obowiązek kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Pracownik, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku., nie może być dopuszczony do wykonywania pracy.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze, do których uprawniają go regularnie odprowadzane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie wypadkowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wstępne szkolenie BHP - czy muszą je przechodzić wszyscy pracownicy?
Pracodawca nie może dopuścić nowo zatrudnianego pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych, nie tylko w sytuacji, gdy nie posiada on odpowiednich ku temu kwalifikacji, ale też w przypadku braku znajomości przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każde szkolenie BHP musi być realizowane w oparciu o szczegółowy program dostosowany do konkretnej grupy stanowisk. Opracowywany jest on na podstawie ramowych programów szkolenia, określonych w załączniku nr 1 Rozporządzenia z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy służb medycznych, w tym lekarze, pielęgniarki i technicy medyczni, wstępne szkolenie z zakresu bhp powinni odbyć przed rozpoczęciem pracy, natomiast kolejne, okresowe nie później niż 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Następne okresowe szkolenia powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizatorem szkoleń w dziedzinie BHP może być pracodawca lub, na jego zlecenie, jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r. i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracownik musi ukończyć szkolenie BHP, zanim przystąpi do wykonywania obowiązków zawodowych. Ukończenie szkolenia musi zostać potwierdzone na piśmie, które dołączane jest do akt osobowych pracownika. Poniżej zostaną omówione cele i sposób organizacji szkoleń BHP.

Najważniejsze podstawy prawne regulujące kwestie związane z ryzykiem zawodowym i jego oceną to Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 1974 roku i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku.

Za utrzymanie prawidłowej atmosfery w miejscu pracy odpowiedzialny jest pracodawca, który, jak przewiduje prawo, powinien dbać o poprawne relacje interpersonalne i natychmiastowe wyjaśnianie ewentualnych sytuacji problemowych. Na pracodawcy ciąży obowiązek zapobiegania występowaniu mobbingu i uświadamiania pracowników o konsekwencjach wystąpienia zagrożeń psychospołecznych.