(0)

Artykuły

W sytuacji, kiedy w zakładzie pracy wydarzy się wypadek istotne jest, aby postępowanie powypadkowe przebiegło w sposób prawidłowy, a dokumentacja powypadkowa była sporządzona rzetelnie i bezbłędnie. Od prawidłowości przebiegu postępowania i zawartości protokołu powypadkowego zależy między innymi ustalenie prawa poszkodowanego pracownika do świadczeń odszkodowawczych.

Czy pielęgniarki, lekarzy, techników medycznych można szkolić z zakresu bhp w formie e-learningu? Jak często powinny być prowadzone szkolenia okresowe bhp dla personelu medycznego? Kwestie związane ze szkoleniami okresowymi bhp są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Interpretację zapisów tego rozporządzenia znajdują się w artykule.

Jak długo ważne są szkolenia okresowe bhp? Czy kierownicy, mistrzowie, brygadziści i pracownicy mają taki sam okres ważności szkoleń okresowych bhp? Jak często należy szkolić pracowników na stanowiskach robotniczych?

Szkolenia BHP wstępne i okresowe mają charakter kształcenia, dokształcania i doskonalenia pracowników, a organizowane są i przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach ramowych. Mogą być organizowane w formie stacjonarnej, e-learningu lub zdalnie za pomocą platformy do prowadzenia spotkań np. Microsoft Teams.

Poprzez ryzyko zawodowe rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Dlatego też konieczna jest regularna ocena ryzyka zawodowego, której celem jest sprawdzenie, co w danym miejscu pracy i na danym stanowisku może powodować negatywne skutki zdrowotne.

Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że zadania służb bhp określone w rozporządzeniu są wykonywane niewłaściwie, zarówno w mniejszych zakładach pracy, gdzie wykonywanie zadań powierzono, jak i w większych, gdzie zatrudnia się służbę BHP etatową. Najwięcej zastrzeżeń inspektorów pracy budzi realizacja obowiązku sporządzania i przedstawiania pracodawcy okresowych analiz stanu bhp.

Prace szczególnie niebezpieczne
Prace szczególnie niebezpieczne, takie jak np.: na wysokości - już powyżej 1 m nad poziomem podłoża, prace remontowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu, czy prace z użyciem substancji chemicznych są wykonywane na co dzień w wielu zakładach. Brak odpowiednich procedur w tym zakresie, w razie wypadku przy pracy, może powodować bardzo poważne konsekwencje dla pracodawcy, osób kierujących pracownikami, a nawet dla służby bhp.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu wykonywania przez nich pracy. W związku z tym koniecznością staje się regularna ocena ryzyka zawodowego umożliwiająca ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń zawodowych poprzez zastosowanie środków właściwych dla zagrożenia.

Wstępne szkolenie BHP - czy muszą je przechodzić wszyscy pracownicy?
Pracodawca nie może dopuścić nowo zatrudnianego pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych, nie tylko w sytuacji, gdy nie posiada on odpowiednich ku temu kwalifikacji, ale też w przypadku braku znajomości przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy na II Konferencję e-ANTYCOVID EXPO Pomimo iż pandemia trwa już blisko rok, zapotrzebowanie na skuteczne urządzenia oraz środki chroniące pracowników i klientów przed zakażeniem SARS-Cov2 jest nadal duże. Okazuje się, że oferta polskich przedsiębiorców w tym zakresie rozwija się bardzo szybko, a przede wszystkim jest innowacyjna. Wychodząc naprzeciw wciąż aktualnym potrzebom, firma Targi w Krakowie zaprasza na drugą edycję Konferencji e-ANTYCOVID EXPO

Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.